Polityka prywatności i Regulamin

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez firmę Biuro projektowo-usługowe Furgaz z siedzibą w Łodzi przy ul. Granicznej 53A/6, 93-428 Łódź, w tym również podczas wypełniania formularza z danymi osobowymi w celu uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej.
Administratorem danych osobowych jest Biuro projektowo-usługowe Furgaz z siedzibą w Łodzi przy ul. Granicznej 53A/6, 93-428 Łódź. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@furgaz.pl lub listownie na adres siedziby.
Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy na wystawienie świadectwa charakterystyki energetycznej oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak dochodzenie roszczeń lub prowadzenie działań marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami RODO i w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo ich przechowywania i przetwarzania. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w tym podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane Firmy

Biuro projektowo-usługowe
„FURGAZ” Marcin Furga
93-428 Łódź
ul. Graniczna 53A/6
NIP: 729-267-04-60

Regulamin

1. Wstęp
1.1. Regulamin określa zasady korzystania z formularza umożliwiającego uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej na stronie internetowej www.energetycznacharakterystyka.pl
1.2. Korzystanie z formularza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Dane osobowe
2.1. Wypełnienie formularza wymaga podania danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres nieruchomości oraz inne dane niezbędne do wykonania umowy na udzielenie świadectwa charakterystyki energetycznej.
2.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności, która jest dostępna na stronie internetowej www.energetycznacharakterystyka.pl
3. Realizacja zamówienia
3.1. Po wypełnieniu formularza i dokonaniu opłaty, Administrator wykonuje umowę na wystawienie świadectwa charakterystyki energetycznej.
3.2. W przypadku braku możliwości wykonania umowy, Administrator informuje o tym Klienta i zwróci mu należność w terminie 7 dni.

3.3. Klient otrzymuje świadectwo charakterystyki energetycznej w formie elektronicznej na podany przez niego adres e-mail w terminie 7 dni.
4. Prawa autorskie
4.1. Administrator posiada prawa autorskie do świadectwa charakterystyki energetycznej.
4.2. Klient nie ma prawa do rozpowszechniania ani udostępniania świadectwa charakterystyki energetycznej osobom trzecim bez zgody Administratora.
5. Odpowiedzialność
5.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego wypełnienia formularza przez Klienta.
6. Postanowienia końcowe
6.1. Regulamin i Polityka prywatności są dostępne na stronie internetowej www.energetycznacharakterystyka.pl.
6.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Polityki prywatności.
6.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i Polityce prywatności stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz RODO.
6.4. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy na wystawienie świadectwa charakterystyki energetycznej, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

Tip: Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy na wystawienie świadectwa charakterystyki energetycznej, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora [wg. Prawa Polskiego.